Privacyverklaring

Witgoedservice CC , gevestigd aan  Fabrieksweg nr 9 5683 PN Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

www.witgoedservicecc.nl  

Witgoed service C.C 

Fabrieksweg nr 9  

5683 PN Best  

 

085-009 1368  

Info@witgoedservicecc.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Witgoedservice CC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

– Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@witgoedservicecc.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Witgoedservice CC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Witgoedservice CC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Witgoedservice CC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Witgoedservice CC) tussen zit. Witgoedservice CC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Witgoedservice CC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) 

 

Het verwerken en bezorgen van een internet bestelling 

Als wij een bestelling via onze website binnen krijgen delen we uw gegevens met interne collega’s en de bezorgdienstverlener om uw bestelling bij u thuis te krijgen. Deze gegevens bewaren we zolang dit nodig is voor uw bestelling en houden we vast om te kunnen bewijzen dat u inderdaad deze bestelling heeft gedaan. 

Administratieve gegevens over uw bestelling 

Administratieve en noodzakelijke gegevens bewaren wij tot zeven jaar zoals, ons verplicht is gesteld door wettelijke bepalingen binnen Nederland. 

Uw account informatie 

Uw account informatie bewaren we tot 2 jaar nadat u niet meer actief bent geweest in uw account op onze website. U kunt uw account altijd zelf wijzigen, dit doet u binnen uw account. Als u uw account wenst te verwijderen dient u contact op te nemen met info@witgoedservicecc.nl en dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk voor u oppakken.  

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Witgoedservice CC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Witgoedservice CC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Witgoedservice CC uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.  

Wie heeft er toegang tot uw gegevens? 

Witgoedservicecc.nl werkt samen met een aantal verwerkers. Witgoedservice CC deelt u gegevens alleen met andere partijen als dit nodig is voor onze diensten. Hierbij kunt u denken aan: 

–          Bezorgdiensten (zoals postNL) 

–          Onze interne reparatievakmannen 

–          IT dienstverlener 

–          Betaalservices 

–          Kiyoh.nl (voor reviews) 

 

Als externe partijen toegang hebben tot uw gegevens hebben we hier duidelijke afspraken mee gemaakt om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in een verwerkingsovereenskomst, een document waarin we uw rechten borgen. Deze partijen mogen bijvoorbeeld alleen een dienst aan u leveren uit naam van witgoedservicecc.nl

Voorbeelden van verwerkers zijn.

Kiyoh.nl
Dit is een website waar alleen uw E-mailadres verstrekt wordt met de vraag om een review achter te laten. Dit om de klanttevredenheid te testen en te verbeteren

Vendit
Bij een eventuele bestelling wordt er een factuur aangemaakt in ons voorraad/facturatie systeem. Hierin zullen alle gegevens worden verwerkt die nodig zijn om de bestelling correct af te ronden. 

 

Mollie 

Mollie is een website die al onze online betalingen verwerkt worden. 

 

Google Analytics 

Google Analytics is software waar we onze onlineactiviteiten mee kunnen meten. 

De data hiervan wordt geanonimiseerd doordat het ip adres niet opgeslagen wordt.

Ons Administratie kantoor
Alle facturen zullen verwerkt worden bij het administratie kantoor. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Witgoedservice CC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Witgoedservice CC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@witgoedservicecc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Witgoedservice CC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Witgoedservice CC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@witgoedservicecc.nl Witgoedservice CC heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  

-Overal waar mogelijk gebruiken wij 2 factor authenticatie en altijd sterke en variërende wachtwoorden 

– up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

 

Privacy statement disclaimer 

Dit Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 Mei 2018. Wij behouden ons het recht om dit statement te wijzigen.

Dit statement is naar aanleiding van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld en in dit statement proberen we u zo goed mogelijk te informeren op welke manieren we uw privacy waarborgen. Dit statement is dan ook met de grootste zorg opgesteld. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er onjuistheden of onvolledigheden in staan.