Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel      – Voorwaarden Winkelaankoop

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 15 – Garantiebepaling

 

Artikel 1 – Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer.

Bedrijfsnaam: Witgoed Service CC
Vestiging Adres: Fabrieksweg 9, 5683 PN best
Telefoonnummer: +31 6 49 63 58 06 / +31 85 009 1368
E-mailadres: info@witgoedservicecc.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod.

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten indien mogelijk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • Onderdelen die bij bepaalde apparatuur niet geleverd zijn moet binnen 7 dagen na leveren gemeld worden, anders kunnen we helaas de gemiste onderdelen niet toesturen.
 • Indien er een apparaat met transportschade of doosschade gekocht wordt, kunnen er geen claims ingediend worden wat transportschade betreft.
 • Meld eventuele schade door plaatsing van de bestelling in je huis binnen 24 uur na levering, anders kunnen wij de claim niet in behandeling nemen. Belangrijk: de schade dient vermeld te worden op de afleverlijst.
 • Het afvoeren van u oude apparaten is een gratis service, deze worden na het ophalen vernietigd, dit houdt in dat uw oude apparaat niet retour gegeven kan worden.

Artikel 5 – De overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg en of telefonisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Indien we een bestelling voor een klant moeten opslaan, kunnen we de bestelling later niet annuleren.

a. het bezoekadres van de website van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel  – : Aankoop in de winkel

Als je een product koopt in een winkel, dan geldt er geen bedenktijd achteraf. Je kunt alleen van de koopovereenkomst af als de verkoper daarmee akkoord gaat.

Koop is koop. Zo is het wettelijk gezien als je iets in een winkel hebt gekocht. Heb je spijt van je aankoop, ga dan in gesprek met de winkelier en kijk of je er samen uitkomt :

Witgoedservice CC geeft U binnen 14 dagen , MITS ongebruikt, de mogelijkheid om te ruilen, of U krijgt een Tegoedbon.

 

Artikel 6 – herroepingsrecht ( alleen bij online bestellingen) 

Indien de klant een product wat geen gebreke vertoond ( uitgezonderd van de vooraf kenbaar gemaakte gebreken) wil retourneren. Is dit mogelijk na schriftelijke afspraak met WitgoedserviceCC

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Indien dat geval dient het product ongebruikt, in originele verpakking (ongebruikt) retour te komen. Alle stickers, labels, handleidingen en toebehoren dienen aanwezig te zijn en niet verwijderd. De klant mag conform de wet koop op afstand het product uitpakken en bekijken zoals er in een winkel bekeken wordt, het product wordt niet in gebruik genomen. Indien WitgoedserviceCC het product in opdracht van de klant moeten worden afgehaald zijn de retour kosten 50,- per adres. Indien het product in een andere staat retour komt, dan is de klant aansprakelijk, immers de wet koop op afstand stel de klant verantwoordelijk voor de retour zending, in het geval van een onacceptabele staat van retour zal WitgoedserviceCC een waardevermindering in rekening brengen voor de waardevermindering van het product. WitgoedserviceCC accepteert geen retouren zonder de originele factuur. Uitgezonderd van defecten welke voor de klant op voorhand niet kenbaar waren gemaakt. In geval van defect zal WitgoedserviceCC met de klant overleggen welke de oplossing het best passend is. Omruilen of aankoopbedrag retour. In geen geval zal een extra korting te bedingen zijn. 

De waardevermindering van het product. Deze is gebaseerd op drie factoren:
beschadiging of gebruik van het product;
beschadiging van de verpakking; ( niet van toepassing op niet originele verpakking)
compleetheid van het product.

De klant heeft 14 dagen de tijd om de retour te melden. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren. De terugbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst op ons adres te geschieden.

Sommige artikelen kunnen echter niet geretourneerd worden. Denk hierbij aan producten die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast, producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken. Ook als u gebruik maakt van één van de volgende extra services is het helaas niet mogelijk de aankoop te ontbinden en het artikel te retourneren:

 • Het verlengen van de aan- of afvoerslang;
 • Het monteren van een tussenstuk;
 • De deurdraairichting van een apparaat veranderen;
 • Het inbouwen van de apparatuur;
 • Het gebruiken van de apparatuur;
 • Speciaal bestelde producten.

Brengt u ons niet binnen de zichttermijn van 14 dagen op de hoogte van uw besluit de aankoop te ontbinden, dan wordt de aankoop door ons als definitief beschouwd.

Wijze van retourneren

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bij een online aankoop, dient u ons binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen van uw besluit tot ontbinding van de aankoopovereenkomst. Dit kunt u op verschillende manieren doen:

 • door een e-mail te sturen naar info@witgoedservicecc.nl, onder vermelding van naam- en adresgegevens, telefoonnummer, typenummer van het product en/of het ordernummer / factuurnummer.

Binnen 14 dagen nadat wij het product weer fysiek in bezit hebben of een bewijs van verzending hebben ontvangen zullen wij het aankoopbedrag aan u terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Diensten die al zijn verleend worden wel in rekening gebracht en worden dus in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag (denk hierbij aan de kosten van bijvoorbeeld een 24-uurs levering of de topservice).

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping.

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het retour sturen voor rekening van de klant € 50 euro. Als u het product aanlevert komen deze kosten te vervallen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending en na inspectie van het product, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht.

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. Indien het product gebruikt is.

Artikel 9 – De prijs.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. Al onze producten zijn uitgesloten van cashback acties omdat wij de producten al goedkoper aanbieden
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie.

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering.

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Producten die uitgeleverd zijn  waarvan bepaalde onderdelen missen moet binnen 7 dagen gemeld worden, gebeurd dit niet, dan vervalt het recht op aanspraak hierop.
 6. Indien u een product om wat voor reden geweigerd wordt zullen ten alle tijden € 50, euro in kosten gebracht worden, ook indien het product gratis geleverd is.
 7. We zijn niet aansprakelijk voor gevolg-schade.We keren geen compensatie uit!.

Artikel 12 – Betaling.

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen ter plekke (in de winkel) worden voldaan of in ieder geval voor bezorging van het goed, door middel van een bankoverschrijving. Dit geld ook in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Gevolgschade zijn we niet aansprakelijk voor.

Artikel 15  Garantiebepaling

15.1: Garantie termijnen

 1. Nieuw met transportschade hebben 2 jaar volledige fabrieksgarantie, mits anders overeengekomen.
 2. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantie termijn. De eerste datum van aankoop (factuurdatum) blijft bepalend.
 3. Onder deze garantie vallen, arbeidsloon en de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, mits uitgevoerd door onze monteurs.
 4. Aan huis reparaties tijdens de garantie periode alleen in: Eindhoven, Veldhoven, Breugel, Son, Sint Oedenrode, Liempde, Boxtel, Oirschot, Best, Moergestel, Sint-Michielgestel, Vught, Geldrop, Nuenen, Oost en West Middelbeers. Buiten deze regio kan een externe reparatie dienst worden aangeboden.
 5. Dit geldt overigens niet voor nieuwe producten, hierbij moet u de fabriek benaderen deze komen ten alle tijden aan huis.
 6. U kan natuurlijk het defecte toestel altijd ter reparatie aanbieden in onze werkplaats Fabrieksweg 9, 5683PN in Best
 7. Indien een fabrikant besluit om wat voor reden dan ook om het apparaat niet te repareren, zijn we gerechtigd om alsnog het probleem te verhelpen.
 8. Serienummers kunnen verwijderd zijn door leverancier. Mocht leverancier geen garantie geven op een product, dan nemen wij de standaard 2 jaar garantie over.

15.2: Onder de garantie vallen niet.

 1. Krassen, barsten of deuken inde mantel, het bovenblad of accessoires van het apparaat, die later dan  24 uur na levering worden vastgesteld.
 2. Defecten aan glazen, kunststof, of rubberen onderdelen.
 3. Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen.
 4. Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting.
 5. Defecten die te wijten zijn aan de elektrische installatie in de woning.
 6. Een verkeerde bediening door de gebruiker en –indien van toepassing- onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
 7. Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaat vreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaat vreemde voorwerpen.
 8. Koelkast lampjes die defect raken, scheuren in rubbers van koelkasten en of vriezers.
 9. Oneigenlijk gebruik.

15:3: De garantie vervalt indien

 1. Door onbevoegde personen het apparaat open gemaakt wordt.
 2. Eerste gebruiker eventuele financiële verplichtingen niet nakomt t.o.v. Witgoed Service C.C.
 3. Afspraken niet nagekomen worden t.o.v. Witgoed Service C.C
 4. Indien de door de gebruiker gegeven omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de servicetechnicus, zullende gemaakte kosten voor voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

 

aeg

© 2024 Copyright, Witgoed Service C.C | Woocommerce Webwinkel door Converzo.nl

Let op: weet je zeker dat je je bestelling komt afhalen in Best? 

Please note: are you sure that you will pick up your order in Best?”

Open chat
Hallo,
Kunnen we je helpen?